KURUMSAL

ISG POLİTİKASI

Bir kuruluşu oluşturan en temel ve değerli unsurun çalışanları ve diğer ilgili tarafları olduğu görüşünden hareketle, kaza, meslek hastalıkları ve hasarları en aza indirmek, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmak ve sürekliliğini sağlamak amacıyla;

Faaliyet alanına ilişkin Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuat gereklerini yerine getirmeyi,

Tüm çalışanlarına ve ilgili taraflara, gerekli bilgilendirme ile eğitimler yardımıyla kendilerinin, diğer çalışanların, ziyaretçilerin sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmamayı temel görev olarak benimsetmeyi,

Tüm faaliyetleri kapsamında olası tehlikeli durum ve davranışlar ile ilgili risk değerlendirmelerini sistematik bir şekilde yaparak önleme kültürünü yerleştirmeyi,

İlgili tarafların ve çalışanların katılımlarını sağlamayı ,

Sağlık ve Güvenlik Politikası olarak benimsemekte ve sürekli geliştirmektedir.